Doi tuong phai cong bo thong tin tren thi truong chung khoan

Đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

09:18 PM, 27/09/2010
Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Chứng khoán năm 2006 và tiểu mục 1 Mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2008/TT-BTC), thì đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng,...

Ho so dang ky chao ban co phieu ra cong chung cua cong ty chung khoan

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty chứng khoán

10:54 AM, 27/09/2010

Theo quy định tại điểm 4 Mục IV Thông tư số 17/2007/TT-BTC, thì hồ sơ đăng ký chào bán cỏ phiếu ra công chúng của Công ty chứng khoán phải gồm những giấy tờ sau: giấy đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn của Công ty, bản cáo bạch, trong đó nêu rõ phương án phát hành thêm cổ phiếu và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm,...


Ngan hang giam sat co cac nghia vu gi khi thuc hien viec giam sat quy dau tu chung khoan

Ngân hàng giám sát có các nghĩa vụ gì khi thực hiện việc giám sát quỹ đầu tư chứng khoán

10:31 AM, 27/09/2010

Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật Chứng khoán năm 2006, khi thực hiện giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát có các nghĩa vụ sau: thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Chứng khoán năm 2006, thực hiện lưu ký tài sản của quỹ đại chúng, Công ty đầu tư chứng khoán; quản lý tách biệt tài sản của quỹ đại chúng,...


cong bo thong tin tren thi truong chung khoan

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

10:11 AM, 27/09/2010

Theo quy định tại tiểu mục 2 Mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC, việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán phải thực hiện theo đúng những yêu cầu: việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp Luật, việc công bố thông tin phải do Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện,...


Truong hop nao thi cong ty dai chung phai cong bo thong tin bat thuong trong thoi han 24 gio

Trường hợp nào thì công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ

09:59 AM, 27/09/2010

Theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Chứng khoán năm 2006 và điểm 2.1.1 khoản 2.1 tiểu mục 2 Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC, Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, tạm ngừng kinh doanh...


Cong bo thong tin tren thi truong chung khoan qua cac phuong tien

Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán qua các phương tiện

09:48 AM, 27/09/2010

Theo quy định tại khoản 4.1 tiểu mục 4 Mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC, việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện công bố thông tin sau: Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin, các phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,...


Cong ty dai chung phai cong bo thong tin bat thuong trong thoi han 72 gio ke tu khi xay ra su kien

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện

09:38 AM, 27/09/2010

Theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật Chứng khoán năm 2006 và điểm 2.1.2 khoản 2.1 tiểu mục 2 Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC, Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ 30% vốn thực có trở lên, quyết định của Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty


Trung tam giao dich chung khoan phai cong bo cac thong tin giam sat hoat dong cua thi truong chung khoan

Trung tâm giao dịch chứng khoán phải công bố các thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán

09:15 AM, 27/09/2010
Theo quy định tại điểm 3.1 tiểu mục 3 Mục VIII Thông tư số 38/2007/TT-BTC, thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán bao gồm: Thông tin về tạm ngừng giao dịch hoặc cho phép sàn giao dịch trở lại đối với chứng khoán niêm yết, thông tin về chứng khoán bị kiểm soát hoặc không còn bị kiểm soát,...

Co the thong qua Luat Chung khoan (sua doi) vao dau nam 2011

Có thể thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) vào đầu năm 2011

07:18 PM, 05/09/2010
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 gồm 24 dự án luật, trong đó có dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị đưa vào chương trình chính thức của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 9.

Dieu kien chao ban chung khoan ra cong chung

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

09:15 PM, 04/09/2010
Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán....

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến