Dieu kien thanh lap cong ty TNHH 2 thanh vien.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

10:20 AM, 27/05/2011
Nếu như bạn đang tìm hiểu về điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên… Bạn có thể liên lạc với Asimic để được tư  vấn về điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Cong ty TNHH mot thanh vien la gi?

Công ty TNHH một thành viên là gì?

11:55 AM, 22/11/2010
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty...

Gop von cong ty TNHH

Góp vốn công ty TNHH

03:17 PM, 20/11/2010
Thành viên công ty TNHH phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty TNHH phải thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi...

So dang ky thanh vien cong ty TNHH

Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH

03:14 PM, 20/11/2010
Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;...

Quyen cua thanh vien cong ty TNHH

Quyền của thành viên công ty TNHH

03:11 PM, 20/11/2010

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây: Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;..


Nghia vu cua thanh vien cong ty TNHH

Nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH

03:09 PM, 20/11/2010

Nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH được quy định như sau:. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức,...


Mua lai phan von gop

Mua lại phần vốn góp

03:07 PM, 20/11/2010
Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên..

Chuyen nhuong phan von gop

Chuyển nhượng phần vốn góp

03:05 PM, 20/11/2010
Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật Doanh nghiệp, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác..

Co cau to chuc quan ly cong ty TNHH hai thanh vien tro len

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

03:03 PM, 20/11/2010
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát..

Hoi dong thanh vien cong ty TNHH hai thanh vien tro len

Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

03:01 PM, 20/11/2010
Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần...

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến